Spring naar inhoud

Onze 5 flankerende SDG’s

Naast de kern-SDG’s dragen we met ons MVO-beleid bij aan vijf secundaire SDG’s. Deze noemen we flankerende SDG’s; het zijn SDG’s waarmee we de toekomstbestendigheid van onze kernactiviteiten versterken.

SDG 5: Gendergelijkheid

‘Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet alleen een mensenrecht, maar ook de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld’, aldus de VN. In de praktijk blijkt echter dat vrouwen en meisjes nog vaak achtergesteld worden.

De SDG Gendergelijkheid eist dat mannen en vrouwen gelijke rechten hebben en gelijk vertegenwoordigd zijn in verschillende functies, met dezelfde beslissingsbevoegdheid. Gelijke kansen op het gebied van leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming. Ook moeten ze overal ter wereld gelijke toegang hebben tot onderwijs en zorg. En gelijke kansen op een volwaardig bestaan.

In Nederland ligt de focus op dit gebied op drie thema’s: arbeidsmarkt, sociale veiligheid en acceptatie, en genderdiversiteit en gelijke behandeling. De ongelijkheid in Nederland lijkt wat te zijn toegenomen. In leidinggevende functies zijn er meer mannen dan vrouwen, en gekeken naar het aantal uren werken er meer vrouwen parttime dan mannen. Vrouwen in Nederland verdienen ook nog altijd minder dan mannen.

Wat doen wij?
De wereld om ons heen verandert, Nederland verandert, en daar willen we een representatieve afspiegeling van zijn. We dragen diversiteit actief uit als de norm bij Gasunie, omdat we geloven dat organisaties met grote verscheidenheid aan mensen beter in staat zijn talenten aan te trekken, meer klantgericht zijn, beslissingen beter kunnen afwegen en innovatiever zijn. Diversiteit op de werkvloer biedt ons vooral kansen.
We houden rekening met de verhouding man-vrouw bij ons aannamebeleid. En we stimuleren dat vrouwen binnen onze organisatie een leidinggevende positie hebben. Natuurlijk belonen we mannen en vrouwen op dezelfde positie gelijk. We gaan de komende tijd meer aandacht besteden aan het aannemen van (tijdelijke) medewerkers die een fysieke of mentale beperking hebben of die statushouder zijn. We zullen ook intern meer aandacht besteden aan diversiteit, inclusiviteit, mantelzorg etc. om collega’s hiervan meer bewust te maken.

Gasunie Green Deals
die hieraan bijdragen:

5 - Diversiteit en inclusiviteit

SDG 8: Eerlijk werk en economische groei

Kortom: fatsoenlijk werk voor iedereen. Dat draagt bij aan een verbetering van de persoonlijke omstandigheden. En zonder aantasting van het milieu. Wereldwijd stijgt de werkloosheid nog steeds. Deze goal heeft als doel om wereldwijd meer banen te creëren.
Tegelijkertijd moet kinderarbeid verbannen worden, net als moderne slavernij (mensenhandel).

Wat doen wij?
Wij maken altijd al werk van goed werkgeverschap met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu. We zorgen ervoor dat iedereen die bij en voor ons werkzaamheden uitvoert, dit veilig en gezond kan doen. We nemen onze sociale verantwoordelijkheid als werkgever niet alleen voor onze eigen mensen maar ook voor de mensen die elders in de productieketens werken waar wij onderdeel van uitmaken. We hebben bijvoorbeeld een eigen Supplier Code of Conduct, die onze leveranciers moeten tekenen voordat we zaken met hen doen. In samenwerking met MVO Nederland stellen we een plan op met samenwerkingsverbanden en/of andere methodieken waarbij we kunnen aansluiten, gebaseerd op onze grotere inkoopcategorieën en hun productieketen. Daarbij kijken we naar samenwerkingsverbanden zoals Electronics Watch, die let op de rechten van werknemers in de elektronica-industrie. Op deze manier willen we ons er zeker van stellen dat we enkel zaken doen met toeleveranciers die ook handelen in lijn met deze SDG.

Gasunie Green Deals
die hieraan bijdragen:

2 - Circulair inkopen
4 - Sociale keten
5 - Diversiteit en inclusiviteit

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

De helft van de wereldbevolking woont in stedelijk gebied. En dit aantal blijft groeien. Dit zorgt soms voor mensonwaardige woonomstandigheden, zoals in sloppenwijken.

De snelheid waarmee de verstedelijking plaatsvindt, eist ook zijn tol van de watervoorziening, de riolering, en daardoor de leefomgeving en de volksgezondheid. De uitdaging is om steden te verduurzamen. Met behulp van innovaties en vooruitgang moeten steden van de toekomst iedereen toegang geven tot schoon drinkwater, huisvesting, energie en transport.

Wat doen wij?
Om de kwaliteit van leven in de steden te vergroten leveren we een bijdrage met de aanleg van duurzame energie-infrastructuur. Projecten als WarmtelinQ hebben een direct effect op de luchtkwaliteit, omdat (duurzame) warmte traditionele fossiele brandstoffen en hun emissies vervangt. Ook met CCS (Porthos/Athos) zorgen we voor schonere lucht. Door in de aanlegfase van deze infrastructuren zoveel mogelijk emissievrij of -arm te werken, laten we zien het maatschappelijke doel van onze projecten te begrijpen. Ook met onze LNG-activiteiten in Nederland en Duitsland dragen we bij aan schonere mobiliteit en dus een beter klimaat.

Gasunie Green Deals
die hieraan bijdragen:

2 - Emissiereductie

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Het produceren van onze goederen moet, met het oog op de groeiende wereldbevolking, anders. De VN geven als uitgangspunt: ‘meer produceren met minder’. Daar hoort bij dat we zuiniger moeten omgaan met ons drinkwater en het gebruik van de vervuilende energiebronnen moeten terugdringen. Voedselproductie moet schoner en beter verdeeld worden.

In Nederland worden er stappen gezet naar een circulaire economie. We gaan relatief efficiënt om met grondstoffenverbruik. En we recyclen veel. Maar daar tegenover staat dat we ook veel afval produceren. De overheid wil dat we in 2050 een volledig circulaire economie hebben.

Wat doen wij?
We beperken ons energiegebruik en emissies zoveel mogelijk. We zetten waar mogelijk hercompressie in, om geen gas af te hoeven blazen. En we hebben speciale programma’s om lekkages te beperken, om ons product ‘gastransport’ zo duurzaam mogelijk te maken. Het afval dat vrijkomt bij onze werkzaamheden verwerken we verantwoord, en recyclen we waar het kan. Bij de herinrichting van ons hoofdkantoor hebben we bijvoorbeeld zoveel mogelijk bestaande materialen hergebruikt, en de nieuwe materialen zijn grotendeels duurzaam geproduceerd. Deze bestaande activiteiten blijven we verbeteren, om een verantwoorde productie van energietransport te kunnen blijven garanderen. We hebben een Green Deal opgesteld om meer circulair en CO2-neutraal in te kopen. We willen onze circulariteit meetbaar maken en in onze productspecificaties opnemen. We onderzoeken de mogelijkheden van een grondstoffenpaspoort.

Gasunie Green Deals
die hieraan bijdragen:

2 - Circulair inkopen
4 - Sociale keten

SDG 15: Leven op het land

Zowel de mens als de klimaatveranderingen zijn veroorzakers van ontbossing en verwoestijning. We verliezen jaarlijks 13 miljoen hectare aan bos. 3,6 Miljard hectare verandert door landaantasting in woestijn. Deze SDG heeft als doel om vanaf 2020 de bebossing wereldwijd te laten toenemen.

Wat doen wij
Onze werkzaamheden in een natuurlijke omgeving brengen een mate van schade met zich mee. We proberen de impact op onze omgeving altijd zoveel mogelijk te beperken. Daarom passen we onze leidingen en installaties zo natuurlijk mogelijk in landschappen in. En brengen we de omgeving waar we werken zo veel mogelijk terug in de staat waarin we deze aantroffen voordat we aan onze klus begonnen. Als we waardevolle natuur moeten weghalen voor onze werkzaamheden, zorgen we voor nieuwe aanplant. Samen met ecologen en andere natuurexperts kijken we naar mogelijkheden om zo verantwoord mogelijk met onze omgeving om te gaan. We nemen deel in het MVO Nederland samenwerkingsverband Groene Netten, waarin we gezamenlijk zoeken naar kansrijke locaties om biodiversiteit te stimuleren. We besteden ook aandacht aan verantwoord maaibeheer, het plaatsen van bijenkasten en het inzaaien van bloemen.

Gasunie Green Deals
die hieraan bijdragen:

6 - Biodiversiteit