Spring naar inhoud

Sponsoring/donaties

Wij vinden het belangrijk om onze goede relaties met de omgeving waarin wij opereren te koesteren. Daarnaast zetten wij ons in als innovatieve partner in de duurzame energievoorziening. Wij sponsoren daarom verschillende maatschappelijke, sportieve, educatieve en culturele activiteiten. Daarnaast doneren wij vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid aan instellingen die actief zijn op bepaalde terreinen. Wat zijn de richtlijnen die we hierbij aanhouden? En hoe kun je een aanvraag indienen voor sponsoring of donaties?

Donaties

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid willen wij bovendien een bijdrage leveren aan instellingen die actief zijn op verschillende terreinen. Dit zijn de terreinen: gezondheidszorg, jeugd en sport, veiligheid, onderwijs, innovatie en duurzaamheid. Het uitgangspunt is dat we bescheiden bedragen doneren. Hierbij geldt als criterium dat de activiteit in principe ook doorgang moet kunnen vinden zonder een bijdrage van Gasunie.

Wij hebben hier op een rij gezet wanneer u wel/niet in aanmerking komt voor een donatie van Gasunie.

Toekenningsredenen donaties

Voor een eventuele toewijzing gelden de volgende normen:

 • zakelijke belangen en representatieve overwegingen die bijdragen aan de ondernemingsdoelstelling
 • de doelstelling van de aanvrager en haar reputatie
 • het doel waarvoor geld wordt ingezameld moet niet strijdig zijn met de aard en het karakter van Gasunie

Wat zijn onze uitgangspunten bij sponsoring?

 • het sponsoronderwerp moet een goede reputatie hebben en kwaliteit uitstralen
 • de plaats en omvang van de activiteit zijn mede van belang
 • het onderwerp waarvoor de samenwerking wordt aangegaan moet passen bij de aard en het karakter van Gasunie
 • het moet een activiteit zijn waar Gasunie een bepaald doel mee bereikt, zoals:
  - ondersteunen van communicatiebeleid door positieve exposure
  - vergroten van naamsbekendheid bij bepaalde relatiegroepen
  - ondersteunen van het (marketing)communicatiebeleid

Gasunie sponsort onder meer de Jeugdopleiding van FC Groningen, De 4 Mijl van Groningen, Springtij Festival en de Energy Barn van EnTranCe.

Afwijzingsredenen donaties

De volgende verzoeken om een donatie worden in principe afgewezen:

 • donaties of sponsoring van persoonlijke activiteiten van individuen komen niet voor ondersteuning door Gasunie in aanmerking
 • lustrumfeesten of -vieringen zijn in principe een keuze van de organisatie zelf. Alleen in uitzonderlijke, eenmalige gevallen, zullen wij hieraan onze medewerking kunnen verlenen
 • Gasunie ondersteunt geen feesten en braderieën
 • commerciële doelen worden door Gasunie niet gesteund
 • Gasunie steunt geen reizen, tenzij sprake is van een duidelijke koppeling met Gasunie-activiteiten, bijvoorbeeld in geval van voor onze onderneming relevante studies en/of onderzoeken
 • wanneer de eigen inbreng of de opbrengsten in een zeer nadelige verhouding staan tot de kosten of de gewenste bijdragen van derden ondersteunt Gasunie het project niet
 • Gasunie ondersteunt geen organisaties die zelf over voldoende financiële middelen beschikken
 • Gasunie steunt geen projecten met een structureel verliesgevend karakter
 • Gasunie sponsort geen zaken die zelf weer voor sponsoring zijn bedoeld
 • aanvragen voor politieke en/of religieuze doeleinden worden niet gehonoreerd
 • wanneer een activiteit tot belasting van het milieu leidt of tot onveilige situaties die we voor onze eigen activiteiten onacceptabel zouden vinden, kan geen sprake zijn van ondersteuning door Gasunie
 • wanneer een (eenmalig) project in een vaste activiteit wordt omgezet, beoordeelt Gasunie op aspecten als financieel resultaat en waardevolle aanwinst

Ondersteuning door Gasunie is in principe eenmalig.