Spring naar inhoud

Arbeidsveiligheid

De arbeidsomstandigheden zijn zodanig dat de gezondheid en veiligheid van medewerkers en derden tijdens werkzaamheden voor Gasunie worden gewaarborgd. We werken onder meer volgens de ‘Golden Rules of Safety’ en besteden veel aandacht aan de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag.

Golden Rules of Safety

Ten aanzien van veiligheid streeft Gasunie naar het voorkomen van elk incident. Op basis hiervan is een uitgebreid pakket veiligheidsmaatregelen in de bedrijfsvoering opgenomen.
Bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid, onderverdeeld in arbeidsveiligheid, technische veiligheid en externe veiligheid, wordt continue verbetering nagestreefd.

Veiligheid staat bij Gasunie dus altijd voorop. Niet alleen zijn er maatregelen om ervoor te zorgen dat wij aardgas op een betrouwbare en veilige manier kunnen blijven transporteren, ook vindt Gasunie het belangrijk dat de medewerkers die voor Gasunie werkzaamheden uitvoeren, dit veilig kunnen doen. Een aantal van deze veiligheidsregels is cruciaal voor de wijze waarop wij binnen Gasunie veilig werken. Het zijn de Golden Rules of Safety die altijd, bij alle activiteiten en werkzaamheden binnen Gasunie, moeten worden nageleefd.
Met deze Golden Rules geven wij invulling aan ons streven elk incident te voorkomen.
De Gasunie Golden Rules of Safety vormen geen nieuwe set procedures of regels. Ze vormen de vertaling van het VGM-beleid en onze Gedragscode in concrete regels over ons gedrag en houding met betrekking tot veilig werken.

De Golden Rules of Safety zijn opgesteld om duidelijk te maken dat er grenzen zijn die niet mogen worden overschreden. Hiermee voorkomen we mogelijk gevaarlijke situaties.
Deze regels gelden voor iedereen die activiteiten voor Gasunie uitvoert.

Veiligheid aannemers

Als een aannemer werkzaamheden voor Gasunie uitvoert, gelden dezelfde normen als voor eigen personeel. Alle werkzaamheden moeten veilig en milieubewust worden uitgevoerd. Risico's moeten zoveel mogelijk aan de bron worden bestreden. Eventuele restrisico's moeten worden omschreven en gecommuniceerd. Zowel de aannemer, de onderaannemers, alsmede hun werknemers moeten bekend zijn met het Gasunie-beleid voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu en hiernaar handelen.
De aannemer moet ernaar streven dat onderaanbesteding beperkt blijft tot twee niveaus en moet een registratie bijhouden van de onderaannemers en het aantal onderaanbestedingsniveaus.
Bij de uitvoering van gezamenlijke werkzaamheden is de hoofdaannemer verantwoordelijk voor de naleving van de Arbowet. De specifieke VGM-eisen van Gasunie zijn vastgelegd in de CSA-38-N, bekijk het document hieronder.

Ongevallen en incidenten

Ongevallen, incidenten, milieuafwijkingen en gevaarlijke situaties, die plaatsvinden op locaties of terreinen van Gasunie moeten worden gemeld. Het betreft hierbij niet alleen meldingen met betrekking tot Gasunie-werknemers, maar ook die waarbij derden en/of indirect betrokkenen zijn betrokken.
Het melden (intern en extern), onderzoeken, rapporteren en registreren van deze ongewenste gebeurtenissen, die zowel de veiligheid als het milieu betreffen, hebben als doel om hiervan te leren en daardoor herhaling van deze gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen.

Risicomatrix en risicoanalyse

Omdat risico’s bij het uitvoeren van werkzaamheden nooit helemaal uit te sluiten zijn, is het van belang veiligheids(rest)risico’s goed in te schatten. Voor een dergelijke risico-inschatting of risicoanalyse zijn verschillende methodieken beschikbaar. Bij Gasunie worden voor het beoordelen van arbeidsveiligheidsrisico’s en externe veiligheidsrisico’s risicomatrices gebruikt.
Deze risicomatrices dienen binnen alle processen van Gasunie, waar veiligheidsrisico’s kwalitatief geschat worden, te worden gebruikt. Dit is o.a. van toepassing voor de volgende onderwerpen:

  • het Preventiebeleid Zware Ongevallen
  • de Risico-inventarisatie en –evaluatie
  • risicostudies
  • risicostudies en –adviezen, bijv. naar activiteiten waarvan vermoed wordt dat er een hoog risico is
  • risicobeoordeling in ARIE’s en Project RIE’s
  • kwalificatie van de ernst van een melding van een incident, ongeval of bijna-ongeval

Het is belangrijk om te begrijpen dat de risicomatrices zijn ontworpen voor specifieke scenario’s voor een bepaald object of gebeurtenis.
Om risico’s in te schatten, worden eerst de mogelijke gevolgen van een scenario geschat en vervolgens wordt de frequentie of de kans geschat of berekend. Hierna kan het bijbehorende risico worden bepaald in de matrix.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Gasunie doet er alles aan om het werken zo veilig mogelijk te maken. Echter, werken met gereedschappen en andere hulpmiddelen kan altijd een bepaald risico met zich meebrengen. Het restrisico is nooit nul. Om de mogelijke gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals vlamvertragende en anti­statische werk- en bedrijfskleding, schoenen, helmen, brillen en handschoenen) bij Gasunie verplicht. Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan hoge eisen, waardoor ze voldoende comfortabel zijn en de juiste bescherming bieden. Het dragen van werk- en bedrijfskleding zorgt daarnaast voor een vergrote zichtbaarheid van de mensen op de werkplek.

Werkvergunningen

Bij het uitvoeren van werkzaamheden door derden (b.v. aannemers en inleenpersoneel) mogen geen negatieve effecten ontstaan voor de veiligheid en gezondheid van personen, installaties, omgeving of milieu. Om dit te bereiken zijn bindende afspraken noodzakelijk tussen Gasunie en derden. Dergelijke afspraken worden vastgelegd in een werkvergunning. Bij Gasunie wordt gewerkt volgens de Deltalinqs werkvergunningmethodiek (formulier en protocol).

Het werkvergunningsysteem is van toepassing op alle installaties, stations, leidingen en (kantoor)locaties die onderdeel zijn van de Gasunie-organisatie. Het verstrekken van een werkvergunning is afgestemd op een normale bedrijfsvoering. In bijzondere omstandigheden zoals storingen of calamiteiten kan een aangepaste procedure gehanteerd worden. In geval van ontruiming, brand- of gasalarm verliezen de werkvergunningen hun geldigheid. Het werk mag pas hervat worden als Gasunie hiervoor toestemming heeft gegeven.

Bepaalde werkzaamheden zijn of kunnen worden vrijgesteld van een werkvergunning. Daarbij gaat het om het beheersen van de risico’s tijdens de uit te voeren werkzaamheden, zoals:

  • van het proces van Gasunie voor de werkzaamheden door derden
  • van de werkzaamheden door derden voor het proces van Gasunie
  • van de eigen werkzaamheden van Gasunie voor de werkzaamheden door derden
  • van de werkzaamheden van derden voor de eigen werkzaamheden van Gasunie

De schriftelijke werkvergunning is een document waarin de afspraken over de uit te voeren werkzaamheden en de noodzakelijke beheersmaatregelen voor de veilige uitvoering zijn vastgelegd en bekrachtigd (ondertekening) door de bevoegde functionarissen. Een schriftelijke werkvergunning is maximaal zeven kalenderdagen geldig (hoeft niet perse op de eerste werkdag van de werkweek te beginnen).

In situaties waarin er geen schriftelijke werkvergunning wordt verstrekt kan worden volstaan met een logboek- of aanwezigheidsvergunning.

De aanvraag van de werkvergunning (ingevulde kolom 1 en kolom 3) moet minimaal 5 werkdagen voor aanvang werkzaamheden bij de verstrekkende afdeling worden ingediend.

De werkvergunning kan via deze site worden aangevraagd. Vul daarvoor het formulier in op Werkvergunning aanvragen.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Als gevaarlijke stoffen (zoals condensaat, odorant, afvalstoffen) worden vervoerd en er gebeurt een ongeluk, kunnen die stoffen onbedoeld vrijkomen. Dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Daarom moet het transport van gevaarlijke stoffen altijd aan strenge voorschriften voldoen. Er liggen afspraken vast met betrekking tot de wijze waarop het vervoer van gevaarlijke stoffen door en in opdracht van Gasunie moet plaatsvinden.

Voor het gangbare vervoer van gevaarlijke stoffen door en in opdracht van Gasunie is de VLG (Regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen) met daarin opgenomen het ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) van toepassing.

De beheerder van een locatie (kantoor, installatie, station) is er verantwoordelijk voor dat het vervoer van gevaarlijke stoffen op de juiste wijze plaatsvindt en dat de gebruikers geïnstrueerd zijn ten aanzien van de met het vervoer van gevaarlijke stoffen verband houdende voorschriften. Zo is de transporteur verplicht om herkenningstekens te gebruiken, zodat iedereen ziet dat hij gevaarlijke stoffen vervoert en welke categorie stoffen het betreft.

Bij vragen en in gevallen waarin de afspraken niet voorzien, moet de afdeling Veiligheid worden geconsulteerd. Mail hiervoor naar gasunieveiligheid@gasunie.nl.