Spring naar inhoud

Externe veiligheid

Wij willen dat derden zich veilig kunnen bevinden in de nabijheid van onze installaties en leidingen. We voldoen uiteraard aan de normen die de overheid daaraan heeft gesteld en aan onze eigen strenge veiligheidseisen.

Veiligheid van leidingen

Wij willen dat derden zich veilig kunnen bevinden in de nabijheid van onze installaties en leidingen. We stellen daarom hoge eisen aan de kwaliteit van onze leidingen en installaties waarbij we streven naar een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau. Onze infrastructuur wordt voortdurend aangepast aan wijzigende omstandigheden die zowel technisch als maatschappelijk van aard kunnen zijn. Op die manier kunnen wij de leveringszekerheid en veiligheid op het vereiste niveau handhaven. Het leidingnetwerk voldoet volledig aan de wet- en regelgeving die hiervoor geldt en aan de strenge eisen die wij daar zelf aan stellen.

Leidingintegriteit

Om ondergrondse leidingen in goede conditie te houden, wordt een aantal preventieve maatregelen genomen. Bovengrondse pijpleidingen worden gecoat en regelmatig aan zichtinspecties onderworpen. Ondergrondse leidingen worden gecoat en kathodisch beschermd tegen corrosie. De integriteit van het transportsysteem wordt bewaakt met behulp van een doorlopend inspectieprogramma. Inwendige inspecties worden uitgevoerd met intelligent pigs die in de leiding worden meegevoerd door de gasstroom. De gegevens worden verzameld en geanalyseerd en waar nodig vinden er aanpassingen in het net plaats. Jaarlijks worden honderden kilometers pijpleiding inwendig geïnspecteerd. Daarnaast worden leidingen die niet met behulp van de robots kunnen worden geïnspecteerd, gecontroleerd met bovengrondse inspectiemethodes in het kader van de External Corrosion Direct Assessment (ECDA) -integriteitsaanpak.

Zonering buisleidingen

Voor aardgasleidingen is het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (BEVB) en de bijbehorende regeling van kracht. In dit besluit wordt geregeld dat buisleidingen met gevaarlijke stoffen, waaronder aardgasleidingen vanaf 16 bar druk, dienen te worden opgenomen in bestemmingsplannen, inclusief de bijbehorende belemmeringenstrook en een aanlegvergunningstelsel in die strook ter bescherming van leiding en energievoorziening. De risico’s van hogedruk-aardgastransportleidingen dienen berekend te worden met het computerprogramma CAROLA, dat afgeleid is van PIPESAFE.

Voorkomen schade aan leidingen door graafwerkzaamheden derden

Het externe veiligheidsbeleid is er op gericht om de kans op en de gevolgen van het ongewenst vrijkomen van aardgas als gevolg van beschadigingen aan de gasinfrastructuur zoveel mogelijk te voorkomen. Om veilig en betrouwbaar gastransport te kunnen waarborgen, is de ongestoorde ligging van de infrastructuur van cruciaal belang. Dat betekent dat we ons bijzonder inspannen om mogelijke beschadiging van de infrastructuur te voorkomen.

Graafwerkzaamheden vormen nog steeds de belangrijkste oorzaak van beschadigingen aan het ondergrondse leidingnetwerk. Sinds 31 maart 2018 is in Nederland de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) in werking getreden. De grondroerder is verplicht graafwerkzaamheden aan te melden. Ook de voorzorgsmaatregelen voor de betreffende netten, zoals het markeren van de leiding op de plaats waar voorgenomen werkzaamheden zijn gepland en toezicht tijdens de werkzaamheden, maken deel uit de van de wet.

Gasunie participeert in VELIN, de Vereniging voor Landeigenaren in Nederland. In dit verband wordt gestreefd naar uniformiteit in de communicatie over voorzorgsmaatregelen. Zo is een uniforme opzet ten aanzien van KLIC-communicatie-uitingen gemaakt en zijn er algemene graafvoorwaarden voor werkzaamheden nabij transportleidingen opgesteld. Waar mogelijk wordt naar deze voorwaarden verwezen. Voor het vastleggen van de afspraken met de grondroerder maken de toezichthouders van Gasunie gebruik van een elektronisch formulier, in de vorm van een speciale app die is gebaseerd op het modelformulier 'Afspraken Bevestiging Grondroeractiviteiten’ van de VELIN.

Onze leidingincidenten in Europese context

Europese gastransportbedrijven registreren op vergelijkbare wijze hun leidingincidenten. Een vergelijking van leidingincidenten met gasuitstroom bij ons bedrijf met die bij andere Europese gastransportbedrijven (bron: database van de European Gas Pipeline Incident Data Group (EGIG)) laat zien dat we gemiddeld beter scoren dan het Europese gemiddelde.

Veiligheid van installaties

Onze (transport)installaties voldoen aan specifieke eisen met betrekking tot externe veiligheid die zijn opgenomen in wet- en regelgeving. In uitgebreide veiligheidsrapportages wordt hierover gerapporteerd. Voor grote locaties geldt eveneens een rapportageplicht in het kader van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) en/of de Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARIE).