Spring naar inhoud

Milieu

Gasunie zorgt ervoor dat al haar activiteiten vanuit milieuoogpunt verantwoord worden uitgevoerd met zo weinig mogelijk belasting voor mens en milieu. Hiervoor is ons milieuzorgsysteem ingericht volgens ISO 14001. We streven naar het beperken van de uitstoot van gevaarlijke stoffen en we gaan efficiënt om met ons energieverbruik. We streven ook naar vermindering van de hoeveelheid afval en we stimuleren recycling en hergebruik.

Meer over hoe we binnen onze onderneming met milieuaspecten omgaan is te vinden in de brochure Gasunie en Milieu.

Bodem

Ruim 15.000 kilometer Gasunie-leidingen liggen in de Nederlandse en Duitse bodem.
Tal van maatregelen zijn er op gericht om aardgas op een veilige, betrouwbare en duurzame manier te transporteren. De bodem is voor de veilige ligging van de leidingen van groot belang, daarom gaan we daar zorgvuldig mee om.

Gasunie voert ten behoeve van onderhoud aan ondergrondse infrastructuur en voor de aanleg van nieuwe installaties graafwerk uit in de bodem. De afgelopen decennia hebben we bij al deze werkzaamheden veel kennis opgedaan over de bodem en het gebruik ervan. Deze kennis draagt eraan bij dat wij op een verantwoorde manier met onze omgeving kunnen omgaan.

Gasunie hanteert strenge procedures bij de onttrekking van grondwater en bij de handelwijze die geldt wanneer we bij graafwerkzaamheden vervuilde grond aantreffen.
Uitgangspunt is dat wij voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving, normen en protocollen.

De bodemstrategie van Gasunie ligt vast in de volgende zes punten:

 • veilig werken bij alle bodemactiviteiten
 • duurzaam ondernemen met een gezonde balans tussen milieu, kosten en maatschappelijke acceptatie
 • streven naar een hoogst mogelijke bedrijfszekerheid (beschermen gasinfrastructuur tegen bodemverontreiniging)
 • maximale aandacht voor preventieve bodembescherming boven repressief bodembeleid
 • voldoen aan bodemwet- en regelgeving (compliancy) o.a. door het borgen en ontsluiten van actuele bodemgegevens
 • het uitvoeren van een efficiënte bedrijfsvoering

Afvalstoffen

Gasunie ziet het als haar plicht om activiteiten duurzaam uit te voeren. In dat kader willen we ook ordentelijk omgaan met afval en reststoffen.
Uitgangspunt is daarbij de zogenoemde Ladder van Lansink, een voormalig staatssecretaris van Milieu. De nadruk ligt daarbij op het voorkomen van afval, preventie dus.

De ladder van Lansink

 1. Preventie: het afvalbeleid, zowel landelijk als van Gasunie, is gericht op het voorkomen van het ontstaan van afval. Dit start bij de afdeling Inkoop.
 2. Hergebruik: wanneer er toch afval ontstaat moet dit zo goed mogelijk worden gescheiden zodat de producten hergebruikt kunnen worden (bijvoorbeeld toner cartridges).
 3. Recyclen: een goede scheiding zorgt ervoor dat afvalstoffen opnieuw te recyclen zijn. Van de grondstoffen worden dan nieuwe producten gemaakt zoals bijvoorbeeld papier.
 4. Verbranden: is hergebruik of recycling niet mogelijk, dan wordt het betreffende afval verbrand.
 5. Storten: is verbranden niet mogelijk, dan wordt het afval gestort zoals bijvoorbeeld asbest.

Gasunie en haar leveranciers/aannemers onderzoeken voortdurend de mogelijkheden om het ontstaan van afval te voorkomen ende gescheiden afvalinzameling verder te verbeteren.
We maken daarbij gebruik van bestaande raamcontracten en we administreren en rapporteren onze afvalstromen op een ordentelijke wijze aan de betrokken instanties.

Geluid

Gasunie houdt bij haar bedrijfsvoering en projecten rekening met de maximaal aanvaardbare geluidscontouren. Bij werkzaamheden mag geen zodanige geluidsdruk ontstaan dat er schade kan ontstaan.

Onze uitgangspunten zijn de arbotechnische en (lokale-) wetgeving, regels en -normen.
Volgens de Nederlandse wet moeten geluidsbeperkende maatregelen worden getroffen bij nieuw te bouwen stations, bij grote aanpassingen van stations en bij klachten. Er worden verschillende geluidsmetingen uitgevoerd in het kader van milieuvergunningen, projecten en andere situaties waarbij door aanpassingen mogelijke geluidsproblemen hadden kunnen ontstaan.

Daarnaast worden zonodig geluidsmetingen uitgevoerd om te verifiëren of is voldaan aan de vergunningsvoorwaarden.

Footprintreductie

Om bij te dragen aan de inspanningen tegen klimaatverandering willen we in 2050 een CO2-neutraal bedrijf zijn. Dit gaan we onder andere doen door de footprint van onze bedrijfsactiviteiten te verminderen. Waar wij tijdens onze werkzaamheden broeikasgassen, zoals CO2 en methaan, uitstoten, zetten we vol in op reductie hiervan. Ons doel voor 2030 is: 50% minder uitstoot van methaan en 82,5% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990. We zijn al flink op weg, in 2018 lag onze CO2-uitstoot meer dan 60% lager dan in 1990. Onze ambitie is in lijn met de overheidsdoelstellingen op dit gebied.